Not available

הקדמה לקורס

דברי הסבר והקדמה לקורס זה

התחל שיעור

Not available

שיעור מספר 1

בשיעור זה נלמד: על ההָאָלֶפבֵּית הָעִבְרִי, התנועו"ת, "איפה? ב..." וגם "מאין? מ... ועוד

התחל שיעור

Not available

שיעור מספר 2

בשיעור זה נלמד: כינוי הגוף - יחיד/ה , שמי, שמך...כינוי הגוף - רבים, רבות, המספרים - נקבה (100-1), בן כמה?, חושב ש... ועוד

התחל שיעור

Not available

שיעור מספר 3

בשיעור זה נלמד: שם עצם + שם תואר, זה, זאת, אלה (הכינוי הרומז), השפות, עובד ב... / כ... , שם התואר, ועוד

התחל שיעור

Not available

שיעור מספר 4

בשיעור זה נלמד: ה"א הידיעה, שם עצם מיודע + שם תואר, הזה, הזאת, האלה, מילות יחס , יש ב..., אין ב..., נמצא, ועוד

התחל שיעור

Not available

שיעור מספר 5

בשיעור זה נלמד: לאן? ל..., "של" בנטייה (מילת שייכות), זקן, צעיר, ישן, ותיק, רואה, קונה, קונה, ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 6

בשיעור זה נלמד: "רוצה" + שם הפועל, הכיוונים: צפון, דרום..., "צריך", "יכול" + שם הפועל , ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 7

בשיעור זה נלמד: מילות הזמן (תמיד, לפעמים...), המספר המונה (10-1 זו"נ), המספר הסתמי, ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 8

בשיעור זה נלמד: ל... יש / אין (כינוי הקניין), מצפון ל... מדרום ל..., יש לי , אין לי, עסוק, פנוי, תפוס, ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 9

בשיעור זה נלמד: מה השעה?, איזה? איזו? אילו?, "אוהב", "מעדיף" + שם הפועל, ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 10

בשיעור זה נלמד: לכן (משפט תוצאה), הסמיכות, כאשר, כש..., ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 11

בשיעור זה נלמד: מילת היחס ל' בנטייה, לאן? למי?, מילת היחס "את", ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 12

בשיעור זה נלמד: המספר המונה (11 ואילך), כמה עולה?, ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 13

בשיעור זה נלמד: אפשר, אסור, מותר, כדאי, כדי + שם הפועל (משפט תכלית), באיזה? באיזו?, באיזה יום? באיזו שעה?, באילו ימים? באילו שעות?, מילת היחס "עם" בנטייה, ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 14

בשיעור זה נלמד: המספר הסודר, אחרי, לפני; קודם, אחר-כך, בינוני פעול, איך מגיעים ל...?, ה"א המגמה, ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 15

בשיעור זה נלמד: מילת היחס "את" בנטייה, הזוגי"להיות" - זמן עבר, גוף שלישי, "להיות" בזמן עבר, מילת היחס "אצל", כל + שם עצם, ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 16

בשיעור זה נלמד: עבר, פעל ע"ו, ע"י, הציווי, ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 17

בשיעור זה נלמד: עבר, שלמים (רוחב - גוף שלישי), עבר, שלמים (רוחב - גוף ראשון ושני), השורש והבניינים, ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 18

בשיעור זה נלמד: מילת היחס ב' בנטייה, מילת היחס "אצל" בנטייה, המשפט הסתמי, ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 19

בשיעור זה נלמד: אסור לי, מותר לי, שמות מן הגוף, ביטויים, הצבעים, שמות הילידים (ישראלי...), מילות יחס בנטייה (חתך רוחב), ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 20

בשיעור זה נלמד: חזרה זמן עבר, ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 21

בשיעור זה נלמד: יותר מ.../מאשר (ערך היתרון), כואב ל..., לי, לך..., ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 22

בשיעור זה נלמד: עבר, פעל ל"ה, השורשים והגזרות, היה ל.... (כינוי הקניין בעבר), ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 23

בשיעור זה נלמד: הסמיכות, מילת היחס מ' / "מן" בנטייה, עבר, הפעיל פ"נ + ע"ו, עבר, הפעיל פ"י, ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 24

בשיעור זה נלמד: עבר, פיעל ל"ה, עבר, פעל ל"ה + פיעל ל"ה, עבר, יכול + צריך, להצטרך, ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 25

בשיעור זה נלמד: שם תואר הנגזר משם עצם, מילת היחס "על" בנטייה, עבר, הפעיל פ"ג, למרות... (משפט ויתור), ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 26

בשיעור זה נלמד: שם העצם בנטייה, השלילה בהווה (איני, אינך...), מילת היחס "אל" בנטייה, מוצא חן בעיניי, ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 27

בשיעור זה נלמד: סימני העתיד (תחיליות וסופיות), להיות בעתיד + יהיה ל..., עתיד, פעל ע"ו, הפעיל + יכול, הציווי השלילי, רוצה, מקווה, מבקש, כדי + ש, אם... - משפט תנאי קיים, עתיד - פיעל, התפעל, נפעל, ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 28

בשיעור זה נלמד: שם הפעולה, לא, אבל, אלא, ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 29

בשיעור זה נלמד: עתיד, פעל - אפעול, אפעל, עתיד, פעל פ"ג, לדעתי..., ה... ביותר (ערך ההפלגה), ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 30

בשיעור זה נלמד: בעל -, חסר -, על עצמי, מעצמי, את עצמי..., ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 31

בשיעור זה נלמד: עתיד, פעל חסרי פ"י, עתיד, פעל פ"א, פ"נ, עתיד, פעל ל"ה, עתיד, פיעל ל"ה, כדאי ש..., כלי, כלים, ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 32

בשיעור זה נלמד : הציווי, ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 33

בשיעור זה נלמד:בניין נפעל, מילת היחס "על-ידי" בנטייה, אילו... - משפט תנאי בטל, מילות יחס: אחרי, לפני, בלעדי, ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 34

בשיעור זה נלמד : בניין פועל, לעומת... משפט ניגוד, ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 35

בשיעור זה נלמד : בניין פועל, לעומת... משפט ניגוד, ועוד

See more...

Not available

שיעור מספר 36

בשיעור זה נלמד : המשפט הסתמי בסביל, תואר הפועל, נפעל ל"ג, ל"א, נפעל פ"ג, נפעל ל"ה, ועוד

See more...

×
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן