ITLBAS_2022_v1

בשיעור זה נלמד:

- לספר על פעולות בעבר

- לדבר על ביוגרפיה

רקע: עיתונאי מראיין את גברת מריה קורטי העובדת כרופאה בברזיל.

Uomo גבר

Donna אישה

Dottoressa Corti, dove è nata?

ד"ר קורטי, איפה היא (הפנייה בגוף שלישי, בכבוד) נולדה?

Sono nata in Brasile nel 1968, da genitori di origine Italiana, ma all'età di undici anni mi sono trasferita in italia, a Padova, con la mia famiglia.

נולדתי בברזיל ב-1968, להורים ממוצא איטלקי, אבל בגיל 11 שנים עברתי להתגורר באיטליה, בפדובה, עם משפחתי.

Che scuole ha frequentato?

באילו בתי ספר למדה (ביקרה)? (גוף שלישי בכבוד)

A Padova ho frequentato il liceo scientifico e in seguito ho studiato alla facoltà di medicina dell'università.

בפדובה למדתי בתיכון מדעי ובהמשך למדתי בפקולטה לרפואה באוניברסיטה.

Ha conosciuto Suo marito all'università?

האִם הכירה (גוף שלישי בכבוד) את בעלה באוניברסיטה?

Sì, ci siamo conosciuti all'università e abbiamo preparato insieme alcuni esami difficili. A lui sono piaciuta subito, invece io mi sono innamorata dopo un po'.

כן, הכרנו באוניברסיטה וניגשנו למספר בחינות קשות יחד. אני מצאתי חן בעיניו מיד, בעוד אני התאהבתי לאחר זמן מה.

Vi siete sposati subito?

האם נישאתם מיד?

No, no! Prima ci siamo laureati. Quando abbiamo trovato lavoro, abbiamo cercato un appartamento e ci siamo sposati.

לא, לא! קודם סיימנו את התואר. כשמצאנו עבודה, חיפשנו דירה והתחתנו.

Avete avuto dei figli?

האם היו (יש) לכם ילדים?

Sì, due: Mariella che è nata nel 1998 e Andrea che è nato nel 2000.

כן, שניים: מָרִיאֵלָה שנולדה ב-1998 ואנדראה שנולד ב-2000.

Quando avete ricevuto la proposta di andare a lavorare in Brasile e da chi?

מתי קיבלתם את ההצעה ללכת לעבוד בברזיל וממי?

Sei anni fa, da un nostro amico medico che ci ha chiesto di aiutarlo in un progetto per un ospedale in Amazzonia.

לפני שש שנים, מחבר שלנו, רופא שביקש שנעזור לו בפרויקט של בית חולים באמזונס.

Siete contenti della vostra decisione?

אתם שמחים על החלטתכם?

Beh, certo non è stato facile prendere questa decisione, con due bambini, ma siamo felici di poter essere utili agli altri.

בֶּה, בוודאי לא היה קל לקבל החלטה כזו, עם שני ילדים, אבל אנחנו מאושרים שאנחנו יכולים להיות לעֵזר לאחרים.

נולדתי (להיוולד)

Sono nata (nascere)

בגיל 11 שנים

All'età di undici anni

עברתי להתגורר (לעבור להתגורר)

Mi sono trasferita (trasferirsi)

באילו בתי ספר ביקרה (למדה)? (לבקר)

Che scuole ha frequentato? (frequentare)

תיכון מדעי

Liceo scientifico

בהמשך

In seguito

פקולטה לרפואה

Facoltà di medicina

הכירה (להכיר)

Ha conosciuto (conoscere)

הכרנו (להכיר זה את זה/זו)

Ci siamo conosciuti (conoscersi)

הכנו, ניגשנו ל... (להכין)

Abbiamo preparato (preparare)

מספר בחינות קשות

Alcuni esami difficili

מצאתי חן בעיניו מיד

A lui sono piaciuta subito

התאהבתי (להתאהב)

Mi sono innamorata (innamorarsi)

לאחר זמן מה

Dopo un po'

התחתנתם מיד? (להתחתן)

Vi siete sposati subito? (sposarsi)

קיבלנו את התואר (לקבל את התואר)

Ci siamo laureati (laurearsi)

מצאנו (למצוא)

Abbiamo trovato (trovare)

חיפשנו (לחפש)

Abbiamo cercato (cercare)

היו (יש) לכם ילדים? (יש)

Avete avuto dei figli? (avere)

קיבלתם (לקבל)

Avete ricevuto (ricevere)

הצעה

Proposta

ממי?

Da chi?

לפני שש שנים

Sei anni fa

הוא/היא ביקש/ה (לבקש)

Ha chiesto (chiedere)

פרויקט

Progetto

בית חולים

Ospedale [m]

אתם מרוצים מהחלטתכם?

Siete contenti della vostra decisione?

זה לא היה קל

Non è stato facile

אנחנו מאושרים ש(אנחנו)יכולים להיות לעזר לאחרים

Siamo felici di poter essere utili agli altri

סמן נכון או לא נכון:

a. La dottoressa Corti è nata in Italia. נכון לא נכון

b. La dottoressa Corti e suo marito sono medici. נכון לא נכון

c. Ora lavorano in Brasile. נכון לא נכון

איטליה נחשבת כיום למדינת הגירה, עם יותר ממיליון עובדים זרים, אולם בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 המצב היה שונה: איטלקים רבים היגרו בעצמם בעיקר לארה"ב, לארצות דרום אמריקה, לקנדה ולאוסטרליה. בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת החלה הגירה לארצות אירופה השכנות כמו גרמניה, בלגיה ושוויץ שהציעו מקומות עבודה ומשכורות טובות יותר. כיום, סוג כזה של הגירה כמעט שאינו קיים עוד, אולם ישנה תופעה מסוג חדש הנקראת "בריחת המוחות" (תופעה הקיימת גם במדינת ישראל) אל מחוץ לאיטליה, של אינטלקטואלים, אנשי מדע ואקדמיה המקבלים תנאים טובים יותר למחקר חדשני. בנוסף לכך, ישנו מיעוט של אנשי מקצוע, כמו גם ד"ר קורטי, היוצאים לחוץ לארץ מסיבות הומניטריות...

באיטלקית יש צורות שונות של זמן עבר. כדי לספר מה קרה (בעבר) אנו משתמשים בעיקר בצורת העבר הקרוב, ב-Passato prossimo.

להלן טבלת דוגמאות ל- Passato prossimo:

עבר

Passato

הווה

Presente

הלכתי לעבודה מוקדם

Sono andato al lavoro presto

אני הולך לעבודה מוקדם

Vado al lavoro presto

קיבלתי דוא"לים (e-mail) רבים

Ho ricevuto molte e-mail

אני מקבל דוא"לים (e-mail) רבים

Ricevo molte e-mail

סיימתי לעבוד ב-6

Ho finito di lavorare alle sei

אני מסיים לעבוד ב-6

Finisco di lavorare alle sei

כפי שאנו רואים מהדוגמאות, העבר הקרובPassato prossimo נוצר מ:

זמן הווה של הפועל avere ו-essere + בינוני פָּעוּלParticipio passato של הפועל.

(נוכל להקביל את הצורה המתקבלת לפָּעוּל בעברית, למשל: אהוּב, עשוּי, שתוּי וכד'.)

הפעלים essere ו-avere מאבדים את משמעותם המקורית (במשמעות המקבילה באנגלית ל: to be + to have) ומתנהגים כפועלי עזר העוזרים ליצור את הפעלים המורכבים.

הבינוני הפעול participio passato של הפעלים הרגילים נוצר כך: במקום הסיומת -are, -ere, -ire משנים את הסיומת ל: -ato, -uto, -ito . דוגמאות:

Infinito Participio passato

andare andato (sono andato - אני הלכתי)

ricevere ricevuto (ho ricevuto - אני קיבלתי)

finire finito (ho finito - אני סיימתי)

h שימו לב: מספר פעלים חריגים בהווה, יכולים להפוך לפעלים רגילים (!) בעבר הקרוב - Passato prossimo.

לדוגמה, הפועל andare (ללכת) בהווה הופך ל-io vado, tu vai..., אולם, בעבר הקרוב הופך להיות io sono andato, tu sei andato....

פעלים רבים אחרים, רגילים בהווה, יכולים להפוך ליוצאי דופן בעבר כמו הפועל chiedere (לשאול) שהופך להיות בעבר ho chiesto.

פעלים הדורשים את פועל העזר AVERE

כל הפעלים היוצאים וחלק מן הפעלים העומדים, דורשים את פועל העזר avere.

ה- Participio passato אינו משתנה לפי המין וצורת היחיד והרבים.

{פעלים יוצאים, בניגוד לפעלים עומדים: פעלים שעליהם ניתן לשאול "את מה?" או "את מי?".}

פעלים הדורשים את פועל העזר ESSERE

כל הפעלים החוזרים (כמו "התפעל" בעברית) וחלק מן הפעלים העומדים דורשים את פועל העזר essere. ה-Participio passato מתאים את עצמו למין (זכר ונקבה) ולמספר (יחיד ורבים).

הרחבה על צורת עבר זו ראה בשיעור 2 בחלק "איטלקית למתקדמים"

להלן דוגמאות להטיית פעלים בעבר בשלוש קבוצות הסיומות -are, -ere, -ire:

PARTIRE

VENDERE

PARLARE

לנסוע

למכור

לדבר

sono partito/a

ho venduto

ho parlato

io

sei partito/a

hai venduto

hai parlato

tu

lui è partito

lei è partita

Lei è partito/a

ha venduto

ha parlato

lui,
lei,
Lei

siamo partiti/e

abbiamo venduto

abbiamo parlato

noi

siete partiti/e

avete venduto

avete parlato

voi

sono partiti/e

hanno venduto

hanno parlato

loro

ביטויים של זמן המסמנים את העבר:

ביום שני שעבר

Lunedì scorso

אתמול

Ieri

בשבוע שעבר

La settimana scorsa

אמש

Ieri sera

בשנה שעברה /
בחודש שעבר

L' anno scorso /
Il mese scorso

שלשום

L'altro ieri

ב(תאריך) 6/12

Il 6 dicembre

לפני שעה

Un' ora fa

לפני חודש/שנהUn mese fa/un anno fa

ב1986-

Nel 1986

לפני שבועUna settimana fa

שיעור 14 / תרגיל 1 [תרגיל זה בצעו ללא הקריינים]

השלם את המשפטים עם הצורה הנכונה של passato prossimo המופיע בסוגריים. בכל הפעלים מתבקש פועל העזר avere לכן ה-participio passato אינו משתנה.

a. Ieri sera io e Adi (mangiare) in un ristorante italiano.

אתמול בערב אני ועדי אכלנו במסעדה איטלקית.

b. Lucia, dove (frequentare) il liceo?

לוצ'יה, איפה ביקרת (למדת) בתיכון?

c. Ragazzi, (telefonare) ai vostri genitori?

בחורים (חֶברֶ'ה), טלפנתם להורים שלכם?

d. La notte scorsa il mio bambino non (dormire) bene.

בלילה שעבר הילד שלי לא ישן טוב.

e. Signora Rossi, (guardare) la TV ieri sera?

גברת רוסי, האם הסתכלה (גוף שלישי בכבוד) אתמול בערב בטלוויזיה?

f. L'altro ieri (io, comprare) una bellissima gonna rossa.

שלשום קניתי חצאית יפהפייה אדומה.

g. Due mesi fa (noi, vendere) la nostra vecchia auto e
(acquistare)
una Ferrari.

לפני חודשיים מכרנו את המכונית הישנה שלנו וקנינו פֶרָרִי.

h. Mi scusi, professore, ma non (io, capire) niente.

תסלח לי, המורה, אבל אני לא מבין כלום.

i. Un quarto d'ora fa (io, ricevere) una strana telefonata.

לפני רבע שעה קיבלתי שיחת טלפון מוזרה.

שיעור 14 / תרגיל 2

השלם את המשפטים הבאים עם הצורה הנכונה של הפעלים בסוגריים ב-passato prossimo. בכל הפעלים מתבקש פועל העזר essere ולכן ה-participio passato משתנה בזכר ובנקבה, ביחיד וברבים.

a. Il treno (arrivare) in orario. Strano!

הרכבת הגיעה בזמן. מוזר!

b. Marco e Luisa (uscire) insieme ieri sera.

מרקו ולואיזה יצאו יחד אמש.

c. Ragazze, dove (andare) domenica scorsa?

בחורות (חברות), לאן הלכתן ביום ראשון שעבר?

d. I nonni di Marisa (partire) per gli Stati Uniti nel 1946.

הסבים (סבתא וסבא) של מריסה נסעו לארה"ב ב-1946.

e. Ieri sera Caterina (restare) a casa.

אתמול בערב קתרינה נשארה בבית.

f. Ciao, Maria! Come (entrare) ? Hai le chiavi?

שלום מריה! איך נכנַסת? יש לך את המפתחות?

g. Marco, come (riuscire) a dormire con tutto quel rumore?

מרקו, איך הצלחת לישון עם כל הרעש ההוא?

h. Quanto ti (costare) quella gonna di Valentino?

כמה עלתה לך החצאית של ולנטינו?

i. Il signor Bianchi (salire) a piedi, invece la signora Bianchi (salire) con l'ascensore.

האדון ביאנקי עלה ברגל, לעומת זאת גברת ביאנקי עלתה במעלית.

j. Povera piccola, hai le ginocchia tutte graffiate: (cadere) dalla bicicletta?

מסכנה קטנה, יש לך ברכיים מלאות שריטות: נפלת מהאופניים?

שיעור 14 / תרגיל 3

הפוך את הסיפור הבא לנקבה:

Ieri mattina Carlo si è svegliato alle sei, ma ha pensato di dormire ancora un po'. Si è addormentato di nuovo e si è svegliato tardissimo, alle nove. Si è alzato subito, si è lavato, si è vestito in fretta, ha mangiato un biscotto e senza bere il caffè è uscito di casa. Quando è arrivato vicino all'ufficio non è riuscito a trovare un parcheggio e ha girato per venti minuti con la macchina. Alla fine ha parcheggiato a due chilometri dall'ufficio, ha camminato velocemente ed è arrivato in ufficio alle dieci. Il capo ha gridato: "Lei è arrivato anche oggi in ritardo!"

אתמול בבוקר קרלו התעורר בשש, אולם הוא חשב לישון עוד קצת. הוא נרדם מחדש והתעורר מאוחר מאוד, בתשע. הוא קם מיד, התרחץ, התלבש במהירות, אכל ביסקוויט ולא שתה קפה ויצא מן הבית. כשהגיע קרוב למשרד לא הצליח למצוא חנייה והסתובב עם המכונית במשך 20 דקות. בסוף חנה במרחק שני ק"מ מהמשרד, הוא צעד במהירות והגיע למשרד בעשר. המנהל צעק: "כבודו הגיע גם היום באיחור!"

עכשיו, כתבו את הקטע כאילו קרלה התעוררה בשש...

Ieri mattina Carla...

נעמיק בנושא בספר "איטלקית למתקדמים", שכן זוהי רשימה ראשונה.

h שימו לב: לפעלים essere ו- stare אותה הטיה ב- participio passato!

דוגמאות:

Ieri sono stato male עבר של הפועל stare

אתמול הרגשתי רע

Ieri sono stato a Gerusalemme עבר של הפועל essere

אתמול הייתי בירושלים

נראה זאת בטבלה הבאה:

תרגום

Participio passato

בינוני פעוּל

Infinito

שם הפועל

להיות

Stato

Essere

להיוולד

Nato

Nascere

לקחת

Preso

Prendere

לשים

Messo

Mettere

לבוא

Venuto

Venire

להגיד

Detto

Dire

לקרוא

Letto

Leggere

לכתוב

Scritto

Scrivere

לענות

Risposto

Rispondere

לשתות

Bevuto

Bere

לראות

Visto

Vedere

לשאול

Chiesto

Chiedere

לסגור

Chiuso

Chiudere

להחליט

Deciso

Decidere

שיעור 14 / תרגיל 4 [תרגיל זה בצעו ללא הקריינים]

ענה על השאלות הבאות כמו בדוגמה:

a. Come avete saputo la notizia? Abbiamo saputo la notizia dai giornali.

איך נודעה לכם הבשורה? באמצעות העיתונים.

b. Dov stata tua figlia ieri sera? In palestra.

איפֹה הייתה בתך אמש? בחדר כושר.

c. Dove avete messo le piante? Vicino alla finestra.

איפה שׂמתם את העציצים? ליד החלון.

d. Perché sei venuto qui? Per cercare lavoro.

לשם מה באת לכאן? כדי לחפש עבודה.

e. Perché non hai voluto comprare quei pantaloni? Sono troppo cari.

למה לא רצית לקנות את המכנסיים ההם? הם יקרים מדי.

f. Che cosa ti hanno portato i tuoi genitori da Firenze? Un cappello di paglia.

מה הביאו לך הורייך מפירנצה? כובע קש.

g. Come sei arrivato da Roma? In aereo.

איך הגעת מרומא? במטוס.

h. Che cosa hanno chiesto i bambini? Di andare al cinema.

מה ביקשו הילדים? ללכת לקולנוע.

i. Quali città italiane avete visto? Venezia, Firenze e Roma.

אֵילו ערים איטלקיות ראיתם? ונציה, פירנצה ורומא.

j. Che cosa avete detto loro ieri? La verità.

מה אמרתם להם אתמול? את האמת.

שיעור 14 / תרגיל 5

שים במקום המתאים את הפעלים הבאים ב-passato prossimo:

ha studiato, si sono sposati, è nata, è nato,

si è trasferita, ha frequentato, ha conosciuto, si è laureata

Maria a Bari nel 1976.

la scuola elementare e la scuola media a Bari, poi a Roma con la sua famiglia.

Qui al liceo artistico e in seguito in storia dell'arte.

Nel 2000 Claudio e nel 2003 .

Nel 2005 il loro primo figlio, Michele.

סמן נכון או לא נכון:

a. La dottoressa Corti è nata in Italia. נכון לא נכון

b. La dottoressa Corti e suo marito sono medici. נכון לא נכון

c. Ora lavorano in Brasile. נכון לא נכון

שיעור 14 / פתרון לתרגיל 1

a. abbiamo mangiato

b. hai frequentato

c. avete telefonato

d. ha dormito

e. ha guardato

f. ho comprato

g. abbiamo venduto, abbiamo acquistato

h. ho capito

i. ho ricevuto

שיעור 14 / פתרון לתרגיל 2

a. è arrivato

b. sono usciti

c. siete andate

d. sono partiti

e. è restata

f. sei entrata

g. sei riuscito

h. è costata

i. è salito, è salita

j. sei caduta

שיעור 14 / פתרון לתרגיל 3

Ieri mattina Carla si è svegliata alle 6, ma ha pensato di dormire ancora un po'. Si è addormentata di nuovo e si è svegliata tardissimo, alle 9. Si è

alzata subito, si è lavata, si è vestita in fretta, ha mangiato un biscotto e senza bere il caffè è uscita di casa. Quando è arrivata vicino all'ufficio non è riuscita a trovare un parcheggio e ha girato per venti minuti con la macchina. Alla fine ha parcheggiato a due chilometri dall'ufficio, ha camminato velocemente ed è arrivata in ufficio alle 10. Il capo ha gridato: "Lei è arrivata anche oggi in ritardo!"

שיעור 14 / פתרון לתרגיל 4

a. Abbiamo saputo la notizia dai giornali.

b. Ieri sera mia figlia è stata in palestra.

c. Abbiamo messo le piante vicino alla finestra.

d. Sono venuto qui per cercare lavoro.

e. Non ho voluto comprare quei pantaloni perché sono troppo cari.

f. I miei genitori mi hanno portato da Firenze un cappello di paglia.

g. Sono arrivato da Roma in aereo.

h. I bambini hanno chiesto di andare al cinema.

i. Abbiamo visto Venezia, Firenze e Roma.

j. Ieri abbiamo detto loro la verità.

שיעור 14 / פתרון לתרגיל 5

Maria è nata a Bari nel 1976. Ha frequentato la scuola elementare e la scuola media a Bari, poi si è trasferita a Roma con la sua famiglia. Qui ha studiato al liceo artistico e in seguito si è laureata in storia dell'arte. Nel 2000 ha conosciuto Claudio e nel 2003 si sono sposati. Nel 2005 è nato il loro primo figlio, Michele.

סיכום דרכי ההטיה של פועלי העזר באיטלקית בזמנים השונים

(חלק מהזמנים נלמדים בקורס "איטלקית למתקדמים")

הטיית הפועל "יש לי" AVERE ("I have")

MODO INDICATIVO

FUTURO SEMPLICE

PASSATO REMOTO

IMPERFETTO

PRESENTE

avrò

ebbi

avevo

ho

avrai

avesti

avevi

hai

avrà

ebbe

aveva

ha

avremo

avemmo

avevamo

abbiamo

avrete

aveste

avevate

avete

avranno

ebbero

avevano

hanno

FUTURO ANTERIORE

TRAPASSATO REMOTO

TRAPASSATO PROSSIMO

PASSATO PROSSIMO

avrò avuto

ebbi avuto

avevo avuto

ho avuto

avrai avuto

avesti avuto

avevi avuto

hai avuto

avrà avuto

ebbe avuto

aveva avuto

ha avuto

avremo avuto

avemmo avuto

avevamo avuto

abbiamo avuto

avrete avuto

aveste avuto

avevate avuto

avete avuto

avranno avuto

ebbero avuto

avevano avuto

hanno avuto

MODO CONGIUNTIVO

IMPERFETTO

PRESENTE

avessi

abbia

avessi

abbia

avesse

abbia

avessimo

abbiamo

aveste

abbiate

avessero

abbiano

MODO CONDIZIONALE

PARTICIPIO PASSATO

IMPERATIVO

PASSATO

PRESENTE

avuto

---

avrei avuto

avrei

abbi! (tu)

avresti avuto

avresti

abbia! (Lei)

avrebbe avuto

avrebbe

---

avremmo avuto

avremmo

abbiate! (voi)

avreste avuto

avreste

abbiano! (Loro)

avrebbero avuto

avrebbero

GERUNDIO

PRESENTE

avendo

הטיית הפועל "להיות" ESSERE -

MODO INDICATIVO

FUTURO SEMPLICE

PASSATO REMOTO

IMPERFETTO

PRESENTE

sarò

fui

ero

sono

sarai

fosti

eri

sei

sarà

fu

era

è

saremo

fummo

eravamo

siamo

sarete

foste

eravate

siete

saranno

furono

erano

sono

FUTURO ANTERIORE

TRAPASSATO REMOTO

TRAPASSATO PROSSIMO

PASSATO PROSSIMO

sarò stato

fui stato

ero stato

sono stato

sarai stato

fosti stato

eri stato

sei stato

sarà stato

fu stato

era stato

è stato

saremo stati

fummo stati

eravamo stati

siamo stati

sarete stati

foste stati

eravate stati

siete stati

saranno stati

furono stati

erano stati

sono stati

MODO CONGIUNTIVO

IMPERFETTO

PRESENTE

fossi

sia

fossi

sia

fosse

sia

fossimo

siamo

foste

siate

fossero

siano

MODO CONDIZIONALE

PARTICIPIO PASSATO

IMPERATIVO

PASSATO

PRESENTE

stato

---

sarei stato

sarei

sii! (tu)

saresti stato

saresti

sia! (Lei)

sarebbe stato

sarebbe

---

saremmo stati

saremmo

siate! (voi)

sareste stati

sareste

siano! (Loro)

sarebbero stati

sarebbero

GERUNDIO

PRESENTE

essendo