תנאי שימוש - אפליקציות פרולוג

Terms of Use - Prolog Apps

תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באפליקציות פרולוג (להלן : "האפליקציה"), המופעלת ומנוהלת על ידי "פרולוג" מת.ד. 548 במודיעין-מכבים-רעות (להלן: "פרולוג"). השימוש באפליקציות פרולוג ובכלל זה בתכנים הכלולים בה ובשירותים השונים הפועלים בה מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה .

תנאים אלה חלים על השימוש באפליקציות פרולוג ובתכנים הכלולים בה באמצעות מכשירי תקשורת שונים כדוגמת טלפון סלולארי סמארטפון, מחשב לוח (טאבלט) וכיוצ"ב, במערכות הפעלה של אפל (IOS) וגוגל (אנדרואיד) בלבד.

תנאי השימוש באפליקציות פרולוג מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, (audio-visual או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים, תכנים כלכליים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

פרולוג רשאי לערוך כל תיקון ו/או שינוי בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתו הבלעדי, תיקונים כאמור יפורסמו במסגרת האפליקציה, והודעה כאמור תישלח אליך דרך האפליקציה לאחר השינוי.

תנאי שימוש אלו אינם גורעים מכל חוזה ו/או תנאי שימוש שעליהם נדרשת לחתום במסגרת התקשרות בינך לבין "פרולוג" או מתנאי השימוש שעליהם הינך נדרש לחתום מעת לעת בהורדה ורכישה של אפליקציות בחנות האפליקציות של אפל (להלן: " Appstore ") ו/או בחנות האפליקציות של גוגל (להלן : Google Play).

אפליקציות פרולוג, הינך מקבל את התנאים כפי שמפורטים בהסכם זה ובהסכמים לעיל במלואם ולא תשמע בטענה שלא קראת את תנאי השימוש ו/או לא הבנת את משמעותם.

השימוש באפליקציות פרולוג

הנך רשאי להשתמש בתכנים באפליקציות פרולוג בהתאם לכללים המפורטים להלן .

אין להשתמש בתכנים באפליקציות פרולוג באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב של פרולוג לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

הנך רשאי להשתמש באפליקציות פרולוג למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אפליקציות פרולוג, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אפליקציות פרולוג. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאפליקציות פרולוג. אין להציג תכנים מאפליקציות פרולוג בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא קבלת אישור בכתב ומראש מפרולוג.

אין להציג תכנים מאפליקציות פרולוג בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט, אך לא רק, בפרסומות ותכנים מסחריים.

הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לאפליקציות פרולוג, ופרולוג ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מאפליקציות פרולוג ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת.

אינך רשאי לעשות כל שימוש באפליקציה שאינו כדין ו/או מפר את החוק לרבות שימוש שיש בו כדי לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פגיעה בזכות יוצרים, פגיעה בחקיקת מגן על קטינים וחסרי ישע, שימוש שעולה כדי עוולה מסחרית וכל שימוש בלתי חוקי אחר.

גרסאות ועדכונים

אפליקציות פרולוג ייתכן ואינן תומכות בכל סוגי המכשירים, ובאחריות המשתמש לבדוק היתכנות שימוש במכשיר שברשותו בעת הרכישה או ההורדה של האפליקציה. מטבען של אפליקציות, מערכות ההפעלה של המכשירים השונים משתנות מעת לעת וכי לפרולוג אין כל חובה להתאים בעתיד את האפליקציות למערכות ההפעלה העתידיות והמתעדכנות ו/או להעלות גרסאות עדכון לחנויות האפליקציה השונות. הרכישה של האפליקציה מתייחסת רק לזו שהורדה בעת הרכישה מחנות האפליקציות ופרולוג יכול בעתיד לייצר גרסאות עדכון בתשלום מלא לעדכונים או לחידושים באפליקציה.

כמו כן יש לשים לב שהרכישה של האפליקציות השונות נעשית לא מול פרולוג אלא מול חנויות האפליקציה השונות (Appstore או Google Play) וכל בעיות של שדרוגים לא תקינים, מחיקת אפליקציות, חיובים וכיו"ב יש לפנות ישירות לשירות הלקוחות שלהם, שכן לפרולוג אין כל נגישות למידע זה.

רישום לאפליקציה וקבלת עדכונים

באפליקציות פרולוג תתבקש לעתים לבצע הרשמה ולייצר פרופיל אישי. בעת ההרשמה תתבקש למסור פרטים כגון: שם פרטי, שם משפחה וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. פרולוג רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. בעת הרישום, עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה לשירות הלקוחות של פרולוג .

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של "פרולוג". אין חובה על-פי חוק למסור את המידע ופרולוג לא יעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות, שמתפרסמת באפליקציה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

הרישום לאפליקציה מהווה הסכמה לאישור קבלת עדכונים מפרולוג ("הודעות פוש") וניוזלטרים אשר עשויים להיחשב כדברי פרסומת, כקבוע בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ח 2008. באפשרותך להפסיק קבלת עדכונים וניוזלטרים כאמור בכל עת באמצעות עדכון באפליקציה עצמה ו/או באמצעות פניה ל"פרולוג".

קישורים באפליקציות פרולוג

באפליקציות פרולוג תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי פרולוג, או מטעמו ופרולוג אינו שולט או מפקח עליהם. העובדה שאפליקציות פרולוג מקשרת לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת פרולוג לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. ייתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. פרולוג אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. פרולוג אינו מתחייב כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באפליקציות פרולוג יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. פרולוג רשאי להסיר מאפליקציות פרולוג קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט .

תכנים כלכליים

באפליקציות פרולוג תמצא תכנים בנושאים הקשורים ללימודים בכלל וללימודי שפות בפרט. מקורם של חלק מהתכנים הכלכליים במערכת פרולוג ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים .

על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או במטבע חוץ. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא באפליקציות פרולוג תיעשה על אחריותך בלבד .

מדיניות פרטיות

פרולוג מכבד את פרטיותך באפליקציות פרולוג. מדיניות הפרטיות העדכנית של אפליקציות פרולוג נמצאת בכל עת במשרדי פרולוג בכתובת ת.ד. 548 מודיעין-מכבים-רעות  והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות .

תכנים מסחריים

אפליקציות פרולוג כוללת לעתים תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול .

פרולוג לא יישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באפליקציות פרולוג. פרולוג אינו כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באפליקציות פרולוג אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באפליקציות פרולוג יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. פרולוג אינו צד לכל עסקה כזו, והוא לא יישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באפליקציות פרולוג או ירכשו באמצעותן .

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באפליקציות פרולוג, לרבות זכות היוצרים הבלעדית בקוד האפליקציה, וכן בכל תוכן הכלול בה הינן של פרולוג בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לפרולוג להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מפרולוג או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי פרולוג לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתרים. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך .

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר ו/או באפליקציה הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש .

אחריות פרולוג

פרולוג לא יהיה אחראי בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באפליקציה, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר ו/או כל בעית חומרה ו/או וירוסים / רוגלות / תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר כתוצאה משימוש באפליקציה ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באפליקציה ו/או לאיכות או מהירות השימוש באפליקציה .

התכנים באפליקציות פרולוג ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פרולוג בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באפליקציות פרולוג. השימוש באפליקציות פרולוג ייעשה, איפוא, על אחריותך הבלעדית והמלאה.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את פרולוג, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וזאת על פי דרישה ראשונה מצד פרולוג .

שינויים באפליקציה והפסקת השירות

פרולוג יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האפליקציה, המראה שלה ועיצובה, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באפליקציה – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים באפליקציה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי פרולוג בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי פרולוג להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, לאחר שנתן התראה בגין הפסקת השירות בתוך זמן סביר מראש, וכן ישיב את יתרת התמורה בגין המנוי, מיום הפסקת פעולתה של האפליקציה, תוחזר לך בדרכים המקובלות .

עם הפסקת השירותים יחזיק פרולוג את החומר הכלול באפליקציה ידיעות למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך .

סמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. בית המשפט המוסמך לדון בכל תובענה הנובעת מתנאי שימוש אלו, יהיה בתי המשפט המוסמך שמושבו בעיר תל-אביב-יפו.

פנו אלינו

פרולוג מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האפליקציה ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי באפליקציה פורסם תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או מהווה לטעמך הפרת זכות יוצרים ו/או הפרה של הדין אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. כמו כן נודה לך אם תיידע אותנו בכל תקלה העולה כתוצאה משימוש באפליקציה. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה apps@prolog.co.il

מחלקת שירות לקוחות

פניות כאמור ניתן לשגר אלינו באמצעות כתובת דואר אלקטרוני:

apps@prolog.co.il

עודכן פברואר 2021