SPNBAS_2021_bad_v2

בשיעור זה נלמד:

- לספר על פעולות בעבר

- לדבר על ביוגרפיה

רקע: קרלוס ופאולה מדברים בבית קפה.

Hombre גבר

Mujer אישה

¿Sabes? Ayer Pedro Almodóvar ganó otro premio por su última película.

את יודעת? אתמול פדרו אלמודוור זכה בעוד פרס על הסרט האחרון שלו.

¡No me digas! Es increíble, qué carrera está haciendo este director. ¿Qué sabes de su vida?

מה אתה אומר? זה לא ייאמן, איזו קריירה עושה הבמאי הזה! מה אתה יודע על חייו?

Sé que nació en 1951, si no me equivoco, en un pueblo pequeño de Castilla La Mancha, en el centro de España. Nació en una familia muy pobre.

אני יודע שנולד ב-1951, אם אני לא טועה, בכפר קטן בקסטייה לה מנצ'ה, במרכז ספרד. הוא נולד למשפחה מאוד ענייה.

Ah, ¿y luego?

אה... ואחר כך?

Ocho años más tarde toda la familia se trasladó a Extremadura, para buscar una vida mejor. A los diecisiete años Pedro se fue a Madrid.

שמונה שנים אחר כך כל המשפחה עברה לאקסטרמדורה כדי לחפש חיים טובים יותר. בגיל 17 פדרו עזב למדריד.

¿Se fue solo?

הוא עזב לבד?

Sí, solo. Ahí trabajó en la Compañía Telefónica y se compró algo muy importante.

כן, לבד. שם הוא עבד בחברת הטלפון וקנה משהו מאוד חשוב.

Un auto.

מכונית.

¡No! Una cámara súper 8 para hacer películas. También empezó a escribir guiones para cómics, empezó a actuar en teatro con diferentes papeles, no sé… muchas cosas.

לא! מצלמה סופר 8 כדי להסריט סרטים. הוא גם התחיל לכתוב תסריטים לקומיקס, התחיל להופיע בתיאטרון בתפקידים שונים, לא יודע... הרבה דברים.

¿Cuándo debutó como director?

מתי הוא עבד בפעם הראשונה כבמאי?

Dirigió su primera película en 1980, pero se hizo famoso fuera de España en 1988, con su película “Mujeres al borde de una ataque de nervios”, que es la que a mí más me gustó.

הוא ביים את הסרט הראשון שלו ב-1980, אבל התפרסם מחוץ לספרד ב-1988 עם הסרט : "נשים על סף התמוטטות עצבים", שזה הסרט שהכי אהבתי.

¿Cuántas películas hizo hasta ahora?

כמה סרטים הוא עשה עד עכשיו?

Creo que 15. Y su película “Todo sobre mi madre” recibió el Óscar a la mejor película extranjera en 2000.

אני חושב ש-15, וסרטו "הכול אודות אימא" זכה בפרס האוסקר לסרט הזר הטוב ביותר בשנת 2000.

Mañana mismo voy al cine a ver una de Almodóvar. ¿Vienes conmigo?

ממש מחר אני הולכת לקולנוע לראות סרט של אלמודוור. אתה בא איתי?

Mmm..., no estoy muy seguro.

ממממ...., אני לא (מאוד) בטוח.

את יודעת?

¿Sabes?

אתמול

Ayer

זכה

Ganó

פרס

un premio

אחרון/ה

Último/a

מה אתה אומר!

¡No me digas!

זה לא ייאמן

Es increíble

קריירה

una carrera

במאי

un director

מה אתה יודע על חייו?

¿Qué sabes de su vida?

הוא נולד

Nació

אם אני לא טועה

Si no me equivoco

כפר

Un pueblo

עני/ה

Pobre

שמונה שנים אחר כך

Ocho años más tarde

עבר

Se trasladó

לחפש

Buscar

חיים יותר טובים

Una vida mejor

עזב

Se fue

משהו

Algo

מצלמה סופר 8

Una cámara súper 8

תסריט

Guión

להופיע בתיאטרון

Actuar en teatro

תפקיד

Papel

ביים בפעם הראשונה

Debutó como director

ביים

Dirigió

נעשה מפורסם

Se hizo famoso

מחוץ

Fuera

מצא חן בעיניי, אהבתי

Me gustó (gustar)

אני חושב ש...

Creo que ….

הסרט הזר הטוב ביותר

La mejor película extranjera

אתה בא איתי?

¿Vienes conmigo?

אני לא מאוד בטוח

No estoy muy seguroסמן נכון או לא נכון:

a. Pedro Almodóvar nació en una familia rica de Madrid.

נכון לא נכון

b. Él dirigió muchas películas. נכון לא נכון

c. Ya con su primera película se hizo famoso fuera de España.

נכון לא נכון

בשנים האחרונות חלה פריחה בקולנוע הספרדי, והוא מוכר וזוכה לשבחים בפסטיבלים בינלאומיים. אלמודובר (Almodóvar), אמנאבר (Amenábar), מאדאם (Medem), סאוורה (Saura) הם רק אחדים מהבמאים הבולטים.

בשנת 2000 הסרט "הכול אודות אימא" קיבל את פרס האוסקר, ובשנת 2005 הסרט "הים שבפנים" של אמנאבר כבש את לב הצופים בעולם כולו (נוסף על הפרסים הרבים שקיבל).

VOCABULARIO DEL CINE, en la p.248

בספרדית יש צורות שונות של זמן עבר.

אחת מהן מכונה pretérito indefinido, והיא מקבילה ל- past simple באנגלית.

אנו משתמשים בזמן זה כדי:

n לדבר על פעולה שנעשתה והסתיימה בזמן מוגדר בעבר:

Ayer te esperé en casa toda la mañana.

אתמול חיכיתי לך בבית כל הבוקר.

Me encontré con Jorge, casualmente, hace unos meses.

פגשתי את חורחה במקרה לפני כמה חודשים.

n כשיש כמה פעולות, כדי לסדר אותן:

Primero llegué a casa, comí algo y luego lo llamé.

קודם הגעתי הביתה, אכלתי משהו, ואחר כך טלפנתי אליו.

Me compré un coche, saqué el carné de conducir y empecé a buscar trabajo.

קניתי מכונית, הוצאתי רישיון נהיגה והתחלתי לחפש עבודה.

n כדי לדבר על פרקי זמן מסוימים:

בשבת הייתי כל היום בבית. El sábado estuve todo el día en casa.

גרתי בפריז שלוש שנים פחות או יותר. Viví en París más o menos tres años.

להלן דוגמאות להטיית פעלים בשלוש קבוצות הסיומות: -ar, -er, -ir

ESCRIBIR

BEBER

HABLAR

לכתוב

לשתות

לדבר

escribí

bebí

Hablé

Yo

escribiste

bebiste

Hablaste

escrib

beb

Habló

Usted, Él, ella

escribimos

bebimos

Hablamos

Nosotros/as

escribisteis

bebisteis

Hablasteis

Vosotros/as

escribieron

bebieron

Hablaron

Uds., Ellos, ellasהסיומות הנ"ל קבועות לכל הפעלים הלא חריגים. לגבי החריגים, יבוא הסבר בהמשך.

ביטויים של זמן שמסמנים את ה-pretérito indefinido:

ביום ראשון/שני...

El lunes/martes...

אתמול

Ayer

בשבוע שעבר

La semana pasada

אמש

Anoche

בשנה שעברה/בחודש שעבר El año/mes pasado

שלשום

Anteayer

ב(תאריך) 6/12 El (día) 6 de diciembre...

ביום ההוא El otro día

לפני כמה ימים/חודש Hace unos días/un mes

ב1986-

En 1986שיעור 14 / תרגיל 1

לכל ביטויי הזמן חסרה מילה.
השלם את הביטויים:

a.

año pasado

f.

ayer la tarde

b.

junio

g.

8 de marzo

c.

tres meses

h.

el jueves por noche

d.

semana pasada

i.

en diciembre 1994

e.

1985

j.

sábadoשיעור 14 / תרגיל 2

השלם את המשפטים עם הצורה הנכונה של הפעלים בסוגריים. כל הפעלים הם בזמן עבר פשוט PRETÉRITO INDEFINIDO.

a. Mis padres (emigrar) _______ a Israel en 1974 y (abrir) _______ un restaurante de comida argentina.

הוריי עלו לישראל ב-1974 ופתחו מסעדה של אוכל ארגנטינאי.

b. El otro día (aparcar, yo) _______ el coche en una calle del centro: me (romper, ellos) _______ la ventanilla y me (robar, ellos) _______ el radiocasete.

לפני כמה ימים החניתי את המכונית ברחוב במרכז העיר, שברו לי את החלון וגנבו
לי את הרדיו.

c. Te (esperar, yo) _______ en la lluvia y (mojarse, yo) _______ todo.

חיכיתי לך בגשם ונרטבתי כולי.

d. Los teléfonos (sonar) _______ y nadie (contestar) _______.

הטלפונים צלצלו ואף אחד לא ענה.

e. Yo (nacer) _______ en una gran ciudad pero, al poco tiempo toda mi familia (trasladarse) _______ al campo.

נולדתי בעיר גדולה, אבל אחרי זמן קצר כל משפחתי עברה לכפר.

פעלים חריגים בעבר

כמה פעלים משנים את השורש שלהם ב - PRETÉRITO INDEFINIDO.

נראה את זה בטבלה הבאה:

טבלה 1

סיומות

שינוי שורש

פועל

-E

-ISTE

-O

-IMOS

-ISTEIS

-IERON

Estuv-

Estar

Anduv-

Andar

Tuv-

Tener

Pud-

Poder

Pus-

Poner

Sup-

Saber

Hic-

Hacer

Quis-

Querer

Vin-

Venirטבלה 2

-E

-ISTE

-O

-IMOS

-ISTEIS

-ERON

Traer

Traj-

Decir

Dij-

Conducir

Conduj-

Producir

Produj-מכאן אנו רואים שההטיה של הפועל TENER, למשל, היא:

Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron.

ושל הפועל VENIR:

Vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis vinieron.

וכך הלאה...

בפעלים בטבלה השנייה ההבדל היחיד הוא גוף שלישי רבים.

כל הפעלים שנגמרים ב-CIR מתנהגים כמו CONDUCIR ו- PRODUCIR.

למשל:

TRADUCIR (לתרגם):

Traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, tradujisteis, tradujeron.

REDUCIR (לצמצם):

Reduje, redujiste, redujo, redujimos, redujisteis, redujeron.

להלן כמה דוגמאות:

Mamá, ¿dónde pusiste mis discos?

אימא, איפה שמת את הדיסקים שלי?

Ayer estuvimos en una exposición de arte muy interesante.

אתמול היינו בתערוכת אומנות מאוד מעניינת.

El taxista nos condujo por calles oscuras.

נהג המונית הסיע אותנו ברחובות חשוכים.

No entendí nada de lo que me dijo.

לא הבנתי כלום ממה שהוא אמר לי.

Nosotros quisimos ganarles, pero no pudimos.

רצינו לנצח אותם, אבל לא יכולנו.

ועכשיו, לעבודה!

שיעור 14 / תרגיל 3

ענה על השאלות הבאות כמו בדוגמה:

a. ¿Cómo supisteis la noticia? por los periódicos

איך נודעה לכם הבשורה? באמצעות העיתונים

Supimos la noticia por los periódicos.

b. ¿Dónde estuvo ella anoche? en el gimnasio.

איפה היא הייתה אמש? באולם ההתעמלות

_______

c. ¿Dónde pusiste las macetas? sobre la ventana.

איפה שמת את העציצים? על החלון

_______

d. ¿Para qué vino aquí? para buscar trabajo.

לשם מה היא באה לכאן? לחפש עבודה

_______

e. ¿Por qué no quiso Usted comprar cigarrillos importados? son muy caros

למה לא רצית לקנות סיגריות מיובאות? הן מאוד יקרות

_______

f. ¿Qué te trajeron tus padres de España? una guitarra

מה הביאו לך הורייך מספרד? גיטרה

_______

g. ¿Cómo viniste de Madrid? en avión.

איך באת ממדריד? במטוס

_______

h. ¿A dónde quisieron ir los niños? al cine.

לאן רצו ללכת הילדים? לקולנוע

_______

i. ¿Cuántos invitados tuvo ella? muchos.

כמה אורחים היו לה? הרבה

_______

j. ¿Qué les dijiste ayer? la verdad.

מה אמרת להם אתמול? את האמת

_______

עכשיו נראה תופעה מעניינת:

ב- PRETÉRITO INDEFINIDO ההטיה של SER וההטיה של IR הן זהות:

IR ללכת

SER להיות

Fui

Fui

Fuiste

Fuiste

Fue

Fue

Fuimos

Fuimos

Fuisteis

Fuisteis

Fueron

Fueronכמה דוגמאות עם הפועל SER:

הוא היה נשיא המדינה פעמיים. Él fue el presidente del país dos veces.

Nosotros fuimos los primeros en salir de la fiesta.

היינו הראשונים שיצאו מהמסיבה.

יום הולדתי היה בחודש שעבר. Mi cumpleaños fue el mes pasado.

וכמה דוגמאות עם הפועל IR

הלכתי לים ביום ראשון שעבר. Yo fui a la playa el domingo pasado.

מי הלך עם מריה למסיבה? ¿Quién fue con María a la fiesta?

הפועל DAR שפירושו "לתת" חריג בעבר אבל הוא זהה לפועל VER שהוא פועל רגיל! לכן נלמד אותם ביחד:

DAR לתת

VER לראות

Di

Vi

Diste

Viste

Dio

Vio

Dimos

Vimos

Disteis

Visteis

Dieron

VieronMe dieron una entrada gratis para el concierto de hoy.

נתנו לי כרטיס חינם לקונצרט של היום.

Ayer vi la película Machuca y me gustó mucho. ¿La viste?

אתמול ראיתי את הסרט "מצ'וקה", והוא מאוד מצא חן בעיניי. ראית אותו?

עוד שני פעלים מיוחדים:

MORIR למות

DORMIR לישון

Morí

Dormí

Moriste

Dormiste

Murió

Durmió

Morimos

Dormimos

Moristeis

Dormisteis

Murieron

DurmieronNo llevamos bastante abrigo y nos morimos de frío.

לא לקחנו מספיק בגדים חמים ומתנו מקור.

El bebé durmió diez horas seguidas.

התינוק ישן 10 שעות רצופות.

לפועל GUSTAR ב- PRETÉRITO INDEFINIDO יש שתי צורות: gustaron ו- gustó

-¿Te gustó la película de ayer?

-Sí, me gustó muchísimo.

-¿Le gustaron a tu madre los regalos?

-Sí, le gustaron mucho.

אוצר המילים של הקולנוע

הקולנוע

El cine

התסריט

El guión

הסרט

La película

להופיע בפעם הראשונה

Debutar

לשחק

Actuar

במאי סרטים

El director de cine

שחקן/ית

El actor / la actriz

לביים

Dirigir

הפרס

El premio

תפקיד

El papelשיעור 14 / תרגיל 4

כתוב שאלה מתאימה לכל תשובה:

_______

הייתי בגרנדה.

a. _______

Estuve en Granada.

_______

לא, נסעתי עם החבר שלי.

b. _______

No, fui con mi novio.

_______

כן, מאוד. זו עיר יפהפייה.

c. _______

Sí, muchísimo. Es una ciudad preciosa.

_______

ביום ראשון אחר הצהריים.

d. _______

El domingo por la tarde.

_______

כן, הלכתי לקולנוע עם אנדריאה.

e. _______

Sí, fui al cine con Andrea.

_______

הסרט האחרון של אלמודובר.

f. _______

La última película de Almodóvar.

_______

לא כל-כך. הוא קצת איטי ומשעמם.

g. _______

No mucho. Es un poco lenta y aburrida.ביוגרפיות

ה- PRETÉRITO INDEFINIDO הוא הזמן שמשתמשים בו בביוגרפיות של אנשים.

להלן אוצר מילים קצר שמופיע לעתים בביוגרפיות:

להיוולד

Nacer

להיכנס לאוניברסיטה

Entrar en la Universidad

ללמוד

Estudiar

לקבל תואר

Licenciarse

להתחיל לעבוד

Empezar a trabajar

לנסוע לחו"ל

Viajar al extranjero

להתחתן

Casarse

להוליד ילדים

Tener hijos

להתגרש

Divorciarse

להתחתן מחדש

Volver a casarse

לצאת לפנסיה

Jubilarse

למות

Morirseשיעור 14 / תרגיל 5

לפניך ביוגרפיה קצרה של גיבור דרום אמריקאי: José de San Martín.
קרא אותה והפוך את הפעלים לזמן עבר.

San Martín nace en Yapeyú, en la provincia argentina de Corrientes, el día 25 de febrero de 1778.

סן מרטין נולד בז'אפז'ו במחוז הארגנטינאי קוריינטס, בתאריך 25 בפברואר 1778.

En 1786 se traslada a España con su familia y, en 1789, empieza su carrera militar en el regimiento de Murcia. Lucha en las filas de España durante las guerras contra los franceses y lucha contra Napoleón.

ב- 1786 עבר עם משפחתו לספרד, וב-1789 התחיל את הקריירה הצבאית בגדוד של מורסיה. הוא לחם בשורות הצבא הספרדי במלחמות נגד הצרפתים, ולחם נגד נפוליאון.

En Cádiz conoce a otros militares de América del Sur, renuncia a su carrera militar en España y se embarca hacia el Río de la Plata, a donde llega el 9 de marzo de 1812.

בקאדיס הוא הכיר עוד אנשי צבא דרום-אמריקאים, ויתר על קריירה צבאית בספרד והפליג לריו דה לה פלטה, שאליו הגיע ב- 9 במרץ 1812.

El gobierno independiente de Buenos Aires acepta los servicios de San Martín, reconoce su grado de teniente coronel y le encarga crear un cuerpo de combate. En ese mismo año se casa con María de los Remedios de Escalada, que pertenecía a una distinguida familia.

הממשלה העצמאית בבואנוס איירס קיבלה את שירותיו של סן מרטין, הכירה בדרגותיו כסגן אלוף והטילה עליו משימה להקים גוף לוחם. באותה שנה הוא התחתן עם מריה דה לוס רמדיוס דה אסקלדה, שהייתה בת למשפחה מכובדת.

En enero de 1817 comienza el cruce de la cordillera de Los Andes con alrededor de 4000 hombres. Después de varias batallas con los españoles, entra en la ciudad de Santiago de Chile y proclama la independencia chilena.

בשנת 1817 הוא התחיל את חציית רכס האנדים עם כ-4,000 איש. ואחרי כמה קרבות נגד הספרדים הוא נכנס לעיר סנטיאגו והכריז על עצמאות צ'ילה.

En el mes de julio de 1821, después de atacar por mar a los españoles en Perú por mar, San Martín entra triunfante en Lima, proclama la independencia, es designado Protector del Perú y ejerce el gobierno.

בחודש יולי 1821, אחרי שתקף את הספרדים שהיו בפרו מהים, סן מרטין נכנס מנצח ללימה, הכריז על עצמאות, והוכרז כמגן פרו ועלה לשלטון.

El 3 de agosto de 1823 muere su esposa en Buenos Aires. El 10 de febrero de 1824 se embarca para Francia con su hija Mercedes. Reside en Europa hasta su muerte, el 17 de agosto de 1850.

ב- 3 באוגוסט 1823 מתה אשתו בבואנוס איירס. ב- 10 בפברואר 1824 הוא הפליג לצרפת עם בתו מרסדס. הוא גר באירופה עד מותו ב- 17 באוגוסט 1850.

סמן נכון או לא נכון:

a. Pedro Almodóvar nació en una familia rica de Madrid.

נכון לא נכון

b. Él dirigió muchas películas. נכון לא נכון

c. Ya con su primera película se hizo famoso fuera de España.

נכון לא נכון

שיעור 14 / פתרון לתרגיל 1

בשנה שעברה

a. el año pasado

ביוני

b. en junio

לפני שלושה חודשים

c. hace tres meses

בשבוע שעבר

d. la semana pasada

ב-1985

e. en 1985

אתמול אחר הצהריים

f. ayer por la tarde

בשמונה במרץ

g. el 8 de marzo

ביום חמישי בלילה

h. el jueves por la noche

בדצמבר 1994

i. en diciembre de 1994

בשבת

j. el sábadoהסידור בציר הזמן ישתנה לפי התאריך והיום בשבוע שבהם התלמיד פותר את התרגיל.

שיעור 14 / פתרון לתרגיל 2

a. emigraron- abrieron

b. aparqué- rompieron- robaron

c. esperé- me mojé

d. sonaron- contestó

e. nací- se trasladó

שיעור 14 / פתרון לתרגיל 3

a. Supimos la noticia por los periódicos.

b. Ella estuvo en el gimnasio.

c. Puse las macetas sobre la ventana.

d. Vino aquí para buscar trabajo.

e. No quise comprar cigarrillos importados porque son muy caros.

f. Mis padres me trajeron una guitarra.

g. Vine en avión.

h. Los niños quisieron ir al cine.

i. Ella tuvo muchos invitados.

j. Les dije la verdad.

שיעור 14 / פתרון לתרגיל 4

פתרון אפשרי (יש עוד אפשרויות):

איפה היית בסוף השבוע האחרון?

a. ¿Dónde estuviste el fin de semana pasado?

נסעת לבד?

b. ¿Fuiste sola?

גרנדה מצאה חן בעינייך?

c. ¿Te gustó Granada?

מתי חזרתם?

d. ¿Y cuándo volvisteis?

יצאת ביום ראשון בערב?

e. ¿Saliste el domingo por la noche?

מה ראיתם?

f. ¿Qué visteis?

הסרט מצא חן בעיניכם?

g. ¿Os gustó la película?שיעור 14 / פתרון לתרגיל 5

San Martín nació en Yapeyú, en la provincia argentina de Corrientes, el día 25 de febrero de 1778.

En 1786 se trasladó a España con su familia y, en 1789, empezó su carrera militar en el regimiento de Murcia. Luchó en las filas de España durante las guerras contra los franceses y luchó contra Napoleón.

En Cádiz conoció a otros militares de América del Sur, renunció a su carrera militar en España y se embarcó hacia el Río de la Plata, a donde llegó el 9 de marzo de 1812.

El gobierno independiente de Buenos Aires aceptó los servicios de San Martín, reconoció su grado de teniente coronel y le encargó crear un cuerpo de combate. En ese mismo año se casó con María de los Remedios de Escalada, que pertenecía a una distinguida familia.

En enero de 1817 comenzó el cruce de la cordillera de Los Andes con alrededor de 4000 hombres. Después de varias batallas con los españoles, entró en la ciudad de Santiago de Chile y proclamó la independencia chilena.

En el mes de julio de 1821, después de atacar por mar a los españoles en Perú, San Martín entró triunfante en Lima, proclamó la independencia, fue designado Protector del Perú y ejerció el gobierno.

El 3 de agosto de 1823 murió su esposa en Buenos Aires. El 10 de febrero de 1824 se embarcó para Francia con su hija Mercedes. Residió en Europa hasta su muerte, el 17 de agosto de 1850.